Eski Türkler

Eski Türklerde Törenin Yeri ve Önemi

İslam öncesi  Türkler, ‘’Töre’’ kelimesini  ‘’Törü’’ olarak telaffuz etmişlerdir.  Uygurlara göre ‘’Törü’’ kanun demektir. Göktürkler ise Törü kelimesini  devlet kanunları anlamında kullanmışlardır. (3) Genel olarak ise Törü sadece kağanın uyması gereken kanunlar değildir. Törü aynı zamanda halkın uyması gereken sosyal, sözlü kanunlardır. Kaynağını ise  geleneklerden ve Türklerin dininden almaktadır.

Eski Türkler

Yafes Kimdir?

İslam kaynaklarında Türklerin, Yafes’in soyundan geldiği bilgisi sürekli olarak tekrarlanmaktadır. Yazarı bilinmeyen, Mücmelü’t Tevarih isimli eser bunlardan sadece bir tanesidir. Mücmelü’t Tevarih isimli esere göre; Yafes’in yedi oğlu olmuştu ve bunlardan birisi de “Türk” ismini taşıyordu. Kaşgarlı Mahmud da, “Divanu Lugati’t-Türk’te, “Türkler aslında yirmi kabiledir. Hepsi Türk b. Yafes. b. Nuh’un neslinden gelir” demektedir.

Eski Türkler

Türklerde Okçuluk

Uzaklık ve hedef delme dalındaki okçuluk yarışlarına katılanlara “kemankeş” denirdi. Kemankeşlerden Tozkoparan İskender 845,4 m, Arap kemankeş 741,8 m, Sübaşı Sinan 731,9 m, Havandelen 815,1 m, Kazzaz Ahmed 684,4 m, Benli Karagöz 766,2 m, Deve Kemal 795,3 m, Çullu Ferruh 807,1 m Kaptan Sinan 813,1 m, Bursalı Şela 838,8 m Solak Bali 817,7 m uzaklıkla tarihe geçmişlerdir.

Eski Türkler

İlk Türk Yurdu Neresidir?

Orta Asya dört bin yıl, Anadolu bin yıl Türklere vatan vazifesi görmekle beraber en eski Türk ana yurdu üzerinde çeşitli çalışmalar yapılmıştır. 1950’li yıllarda yapılan arkeolajik çalışmalar neticesinde Altay Dağları’nın kuzeyi ile Sayan Dağları’nın güneybatısı arasındaki bölgenin en eski Türk yurdu olduğu anlaşılmıştır.