Yakın Tarih

Türkiye’de Çok Partili Sisteme Geçiş Denemeleri

Türk Ulusu’nun önderi Mustafa Kemal, 1923 yılında kurulan yeni rejimin sağlam temellere dayandırılması ve yükseltilmesi ülküsü ile hareket ederken demokratik bir tutum takınmamıştır. Ne var ki Türkiye Cumhuriyeti’nin istikametini belirleyen devrimlerin başarıyla gerçekleştirilmesinin ardından demokratik bir siyasi ortamın oluşması arzusunu dile getirmeye başlamıştır. Aslında bu da Mustafa Kemal’in gerçekleştirmek istediği devrimlerden birisi olmuştur.

Osmanlı Tarihi

II. Abdülhamid Döneminde Hiç Toprak Kaybedilmedi mi?

II.Abdülhamid için en çok toprak kaybeden padişahlardan biriydi dersek yanılmış olmayız. II. Abdülhamid döneminde, Tunus, Girit, Mısır, Kıbrıs, Sırbistan, Karadağ, Romanya, Bulgaristan, Bosna Hersek, Niş, Teselya, Kars, Batum ve Ardahan kaybedilmişti. Tarihçi İlber Ortaylı da bu toprak kayıplarını doğrulamakta ve hatta II.Abdülhamid’in İran’a bile toprak verdiğini söylemektedir.

Eski Türkler

Eski Türklerde Törenin Yeri ve Önemi

İslam öncesi  Türkler, ‘’Töre’’ kelimesini  ‘’Törü’’ olarak telaffuz etmişlerdir.  Uygurlara göre ‘’Törü’’ kanun demektir. Göktürkler ise Törü kelimesini  devlet kanunları anlamında kullanmışlardır. (3) Genel olarak ise Törü sadece kağanın uyması gereken kanunlar değildir. Törü aynı zamanda halkın uyması gereken sosyal, sözlü kanunlardır. Kaynağını ise  geleneklerden ve Türklerin dininden almaktadır.

Osmanlı Tarihi

Milli İrade’ye ”Sopa” Darbesi: 1912 Sopalı Seçimleri

1912 seçimlerinin tarihe ”sopalı seçim” olarak geçmesinin nedeni İttihat ve Terakki partisinin seçim öncesi, muhalifleri sopayla döve döve susturmaya çalışmasıdır. İktidar olmanın verdiği güçle muhalefeti susturmak için her yolu denediler.  Örneğin İttihat ve Terakki muhalifi Rıza Tevfik, Büyükada’da verdiği konferansı gerekli makamlara bildirmediği bahanesiyle 25 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Eski Türkler

Yafes Kimdir?

İslam kaynaklarında Türklerin, Yafes’in soyundan geldiği bilgisi sürekli olarak tekrarlanmaktadır. Yazarı bilinmeyen, Mücmelü’t Tevarih isimli eser bunlardan sadece bir tanesidir. Mücmelü’t Tevarih isimli esere göre; Yafes’in yedi oğlu olmuştu ve bunlardan birisi de “Türk” ismini taşıyordu. Kaşgarlı Mahmud da, “Divanu Lugati’t-Türk’te, “Türkler aslında yirmi kabiledir. Hepsi Türk b. Yafes. b. Nuh’un neslinden gelir” demektedir.

Osmanlı Tarihi

Osmanlı da Harf Devrimi Yapmak İstemişti

Osmanlı döneminde, Arap alfabesi her zaman bir grup azınlığın bildiği bir ayrıcalık oldu. Yüzyıllarca böyle devam etti ve hiç sorun olmadı. Ta ki Tanzimat dönemine kadar… İlk gazetelerin çıktığı, kitapların basımının arttığı bu dönemde halkın okuma yazma bilmemesi bir sorun olarak ortaya çıkmıştır. Sonuçta basılan kitapları, gazeteleri halk okuyacak.